Silex-Dynamix

Algemene voorwaarden

Algemeen :

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene aankoopvoorwaarden van de contractant. De contractant verklaart meerderjarig te zijn en de laatste wetgeving te kennen aangaande de aankoop, vervoer, bezit en dracht van messen. Hij ontslaat Silex Dynamix van enige eventuele directe, indirecte en incidentele schade die het gevolg kan zijn van het gebruik van de gekochte goederen. Hij neemt er tevens nota van dat alle verstrekte informatie zonder enige garantie wordt verschaft en periodiek kan worden gewijzigd.
 

Koop :  

De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling. Indien Silex Dynamix de bestelling om eenerlei reden, gedeeltelijk of volledig, niet kan uitvoeren, laat zij dit zo snel als mogelijk weten aan de contractant zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. Eventuele voorschotten zullen in dit geval dan ook terugbetaald worden. 

Garantie :

Silex Dynamix geeft dezelfde garantie als de producenten van elk item. Voor de door Silex Dynamix zelf ontwikkelde en vervaardigde goederen zoals messen, geldt een levenslange garantie bij normaal gebruik. Valt niet binnen de garantie : oneigenlijk gebruik van de messen, normale slijtage, oxidatie, verminderde snijeigenschappen,… In alle gevallen zal Silex Dynamix mogelijke schade steeds trachten te herstellen in onderling akkoord met de contractant. De garantie zal nooit hoger kunnen zijn dan het bedrag van de originele aankoop.
 

Eigendomsvoorbehoud :

Zolang de contractant de totale prijs van de goederen niet heeft betaald, blijven ze volledig eigendom van Silex Dynamix.
 

Leveringstermijn

De leveringstermijn bedraagt gemiddeld tussen de 3 en 6 maanden voor de eigen ontwerpen of deze van de contractant. De opgegeven leveringstermijnen zijn eerder een richtlijn en nooit bindend tenzij anders overeengekomen. Indien het materiaal voor het vervaardigen van een mes of een onderdeel ervan tijdelijk niet voorradig is, houden wij uw bestelling aan. Het kan zijn dat het betrokken goed defintief is uitverkocht of onvindbaar. In dat geval krijgt u bericht en zal er samen gezocht worden naar een oplossing. In geen enkel geval heeft de contractant recht op schadevergoeding voor laattijdige levering.
 

Klachten : 

Hieronder  verstaan wij alle grieven m.b.t. de geleverde goederen, diensten en/of facturatie, kunnen door de contractant slechts geldend worden gemaakt door aangetekend schrijven gericht aan Silex Dynamix, Tiendeschuurstraat 56, 1910 KAMPENHOUT, België binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen.
 

Prijs

De prijzen die Silex Dynamix opgeeft voor haar bestaande goederen of diensten zijn inclusief BTW. Indien de contractant zich niet in het land van verzending bevindt, draagt hij zelf eventuele invoerrechten en taksen. Er worden steeds portkosten aangerekend overeenkomstig de gangbare marktprijzen. Alle goederen worden verzonden door professionele transport firma’s onder rembours of na vooraf overschrijving van het verschuldigde bedrag. In het geval van specifieke bestellingen of grote opdrachten kan Silex Dynamix een voorschot vragen tot max. 50% van het totale overeengekomen bedrag. Hoewel Silex Dynamix steeds zal trachten een zo exact mogelijke prijsopgave mee te delen aan de contractant, kan het zijn, gezien de unieke aard van de goederen, dat op bepaalde bestellingen, de prijzen indicatief worden meegedeeld. De afwijking ten opzichte van de uiteindelijke prijs mag nooit meer dan 30% bedragen. 
 

Betalingsmodaliteiten : 

 De contractant is ertoe gehouden de prijs te betalen zoals die werd overeengekomen. Hij kan dit doen door te betalen bij ontvangst (onder rembours). Hij kan eventueel ook kiezen het totale verschuldigde bedrag over te schrijven op de bankrekening van Silex Dynamix. De uitvoering van zijn bestelling gebeurt dan pas nadat het totale verschuldigde bedrag op de rekening werd gestort. Betaling tegen rembours is enkel mogelijk in België.
 

De wijze van teruggave en terugneming van de goederen :  

Indien contractant van de aankoop afziet, stuurt hij de goederen aangetekend terug, in de ongeopende originele verpakking, en dit binnen de 7 werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering, naar : Silex Dynamix, Tiendeschuurstraat 56, 1910 KAMPENHOUT, België. Enkel op deze voorwaarden alsook dat de goederen onbeschadigd en verzegeld terugkeren zal Silex Dynamix het betaalde bedrag terugbetalen. 
 
Het Belgisch recht is van toepassing. Enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd.
 
We respecteren de privacy van elke klant. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven en iedere klant kan schriftelijk vragen om zijn gegevens uit onze databank te verwijderen.
Daarom houden wij ons strikt aan alle wetgeving hierover en in het bijzonder de wet op de privacy van 8 december 1992.
 
Heeft u nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren via info@silex-dynamix.be.